สิทธิประโยชน์ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง

สมาชิกของไดฟ์อัซชัวร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ความช่วยเหลือด้านพนักงานอำนวยความสะดวกและการเดินทางตลอด
24 ชั่วโมงทุกวันทางโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

โปรดทราบ: ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ขณะเดินทาง โปรดดูข้อมูลติดต่อในขั้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์

Medical Monitoring On Call จะคอยตรวจสอบอาการของสมาชิกขณะทำการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทางโทรศัพท์ อีเมล์ และโทรสาร On Call จะรักษาระดับการติดต่อที่เหมาะสมกับแพทย์ผู้ทำการรักษาและพยาบาล รวมถึงขอรายงานและข้อมูลทางการแพทย์ ผ่าตัด และการรักษา On Call จะใช้ข้อมูลได้รับเพื่อประเมินระดับการดูแลที่สอดคล้องกับสภาพของผู้ป่วยและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ทำการรักษาพยาบาล

ความช่วยเหลือในการสั่งจ่ายยา หากสมาชิกต้องการยาตามใบสั่งหรือแว่นตาซึ่งไม่มีในสถานที่สมาชิกอาศัยอยู่ On Call International จะปรึกษากับแพทย์ผู้สั่งจ่ายยาและระบุตำแหน่งและจัดการส่งยาตามใบสั่งหรือแว่นตาไปให้หากเป็นไปได้และเมื่อกฎหมายอนุญาต สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหายาและแว่นตา

มัดจำ เงินชำระล่วงหน้า และเงินประกันการชำระเงิน เราจะจ่ายเงินชำระล่วงหน้าและการเงินประกันให้กับสถานพยาบาล รถพยาบาลทั้งทางบกและอากาศ และผู้ให้บริการอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกได้รับบริการที่เหมาะสม การชำระเงินล่วงหน้าในนามของสมาชิกจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของสมาชิกในเวลาที่ให้บริการ

เมื่อได้รับการร้องขอ Medical, Dental and Pharmacy Referrals On Call จะทำการส่งตัวสมาชิกไปยังผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์และ/หรือทันตกรรมและเภสัชกรรมในพื้นที่ที่มีสถานพยาบาลแบบตะวันตกและมีแพทย์ ทันตแพทย์ และ
ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในพื้นที่ที่ On Call ให้บริการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การจัดส่งแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญ หากสมาชิกต้องเข้าทำการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ประสานงานความช่วยเหลือของ On Call สามารถจัดส่งแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพไปให้ความช่วยเหลือในการตรวจสุขภาพและตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการเดินทางของสมาชิก โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมที่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพเรียกเก็บ รวมถึงค่าเสียเวลา ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย

ยา วัคซีน และการถ่ายเลือด เมื่อได้รับการร้องขอจากสมาชิก และเมื่อได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้สั่งจ่ายยา On Call จะจัดส่งยาตามใบสั่ง วัคซีน หรือเลือดที่ไม่มีในท้องถิ่นและเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยา ค่าจัดส่งทางเรือ ภาษี หรืออากรนำเข้า/ส่งออกอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บไปที่บัตรเครดิตของสมาชิกก่อนทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

การจัดส่งยา On Call จะจัดส่งยาตามใบสั่งให้แก่สมาชิก เมื่อยาดังกล่าวไม่มีในท้องถิ่นและได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ปฐมภูมิของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยา ค่าจัดส่งทางเรือ ภาษี หรืออากรนำเข้า/ส่งออกอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บไปที่บัตรเครดิตของสมาชิกก่อนทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

การโอนข้อมูลเกี่ยวกับการประกันไปยังผู้ให้บริการทางการแพทย์เพื่อป้องกันความล่าช้าหรือปฏิเสธการรักษาพยาบาล
ผู้ประสานงานความช่วยเหลือ On Call จะให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการเข้ารักษาในโรงพยาบาล เช่น การถ่ายทอดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของประกัน นอกจากนี้ On Call ยังให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวางแผนออกจากโรงพยาบาล

การโอนบันทึกทางการแพทย์เมื่อได้รับความยินยอมจากสมาชิก  On call จะให้ความช่วยเหลือในการโอนข้อมูลและบันทึกทางการแพทย์ให้แก่สมาชิกหรือแพทย์ผู้ทำการรักษา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของสมาชิกในเวลา
ที่ให้บริการ

การรายงานความคืบหน้าให้ครอบครัว ผู้ว่าจ้าง และแพทย์ทราบอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับการอนุมัติจากสมาชิก On Call
จะรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ให้บุคคลที่สมาชิกกำหนดทราบเพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

การจัดหาโรงแรมสำหรับการพักฟื้น On Call จะให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในเรื่องการจัดหาโรงแรมที่พักและห้องพักตามข้อกำหนดก่อนหรือหลังจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของสมาชิกในเวลาที่ให้บริการ

บริการให้ความช่วยเหลือเรื่องการเดินทาง

ข้อมูลก่อนการเดินทางตามคำขอของสมาชิก On Call จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ การเดินทาง สุขภาพ การฉีดวัคซีน ข้อจำกัดในการเดินทาง และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ แก่สมาชิก

ความช่วยเหลือในกรณีสัมภาระสูญหาย ผู้ประสานงานความช่วยเหลือ On Call จะช่วยสมาชิกในการติดตามสัมภาระ
ที่สูญหายระหว่างการขนถ่าย หากไม่พบสัมภาระ On Call จะช่วยเหลือเรื่องการจัดหาสิ่งทดแทนให้แก่สมาชิก

การจัดการการเดินทางฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ประสานงานความช่วยเหลือ On Call จะช่วยสมาชิกในการเปลี่ยนการจองสายการบิน โรงแรม หรือรถเช่าเมื่อจำเป็น

ความช่วยเหลือด้านการสำรองเงินสดฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ประสานงานช่วยเหลือ On Call จะให้
ความช่วยเหลือโดยการจัดส่งเงินไปยังบัญชี บัตรเครดิต หรือสมาชิกครอบครัวของสมาชิก ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของสมาชิกในเวลาที่ให้บริการ

ความช่วยเหลือในการทดแทนเอกสารเดินทางที่สูญหายหรือถูกขโมย ผู้ประสานงานช่วยเหลือ On Call จะให้
ความช่วยเหลือแก่สมาชิกโดยการจัดหาหนังสือเดินทาง วีซ่า เอกสารสายการบิน ใบรับรองการเกิด และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอื่น ๆ ทดแทนเอกสารเดินทางที่สูญหายหรือถูกขโมยไป ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือการส่งต่อเอกสารเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของสมาชิกในเวลาที่ให้บริการ

การแนะนำด้านกฎหมาย หากสมาชิกกำลังเดินทางและถูกจับกุม มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือต้องการใช้บริการทนายความ ผู้ประสานงานช่วยเหลือ On Call จะจัดการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์กับทนายความ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้ประสานงานช่วยเหลือ On Call ยังสามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกรมธรรม์ค้ำประกัน
หากมีความจำเป็น หากสมาชิกต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายเพิ่มเติม ผู้ประสานงานจะแนะนำสมาชิกให้แก่ทนายความที่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทนายความ
เรียกเก็บ

บริการการแปล ผู้ประสานงานช่วยเหลือ On Call จะให้ความช่วยเหลือด้านภาษาต่างประเทศทางโทรศัพท์หรือการแปลเอกสารไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษจัดส่งทางโทรสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากมีความจำเป็น On Call จะแนะนำนักแปลหรือล่ามให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้

การให้ความช่วยเหลือการส่งต่อข้อความฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและสมาชิกไม่สามารถติดต่อผู้ว่าจ้าง สมาชิกครอบครัว หรือผู้ร่วมเดินทางได้ On Call จะส่งต่อข้อความทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ให้แก่บุคคลที่กำหนดให้

บ้านพักสัตว์เลี้ยงฉุกเฉินและ/หรือการส่งคืนสัตว์เลี้ยง On Call จะประสานงานจัดหาบ้านพักหรือส่งคืนสัตว์เลี้ยงที่ถูกปล่อยทิ้งไว้เนื่องจากสมาชิกบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของสมาชิกในเวลา
ที่ให้บริการ

บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

Destination Profiles On Call จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและเมืองอีกกว่า 200 เมืองทั่วโลก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความบันเทิงในท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และคำแนะนำด้านสุขภาพ

Epicurean Needs On Call จะจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะไปยังที่พักหรือสำนักงานของสมาชิก รวมถึงเนื้อสัตว์และไวน์อย่างดีที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้ On Call ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีจำหน่ายในช่วงเวลา
ที่ต้องการหรือไม่ สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชองค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้

Event Ticketing On Call จะจัดหาตั๋วเพื่อเข้าชมงานแข่งขันกีฬา ละครเวที หรือคอนเสิร์ตทั่วโลกหากตั๋วดังกล่าวมีจำหน่ายอยู่ Event Ticketing เป็นบริการที่ On Call ทำการค้นหา ซื้อ และจัดส่งตั๋วสำหรับงานบางประเภทให้แก่สมาชิก
โดยที่สมาชิกต้องชำระค่าตั๋วและค่าจัดส่งผ่านทางบัตรเครดิต On Call จะใช้วิธีการที่มีโดยทั่วไปในการจัดหาตั๋วและ
ไม่มีส่วนลดใด ๆ สำหรับบริการนี้ บริการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในกรณีสมาชิกต้องการซื้อตั๋ว
แต่ไม่อยากซื้อด้วยตนเอง แต่ไม่ใช่บริการที่ออกแบบมาเพื่อจัดหาตั๋วที่ขายหมดแล้วหรือไม่มีการจำหน่ายต่อสาธารณะ
ด้วยเหตุผลอื่น ๆ

Floral Services On Call จะจัดการซื้อและส่งดอกไม้และกระเช้าของขวัญให้แก่เพื่อ สมาชิกครอบครัว และพันธมิตร
ทางธุรกิจของสมาชิก Floral Services ทำการค้นหา ซื้อ และจัดส่งดอกไม้และของขวัญอื่น ๆ ให้แก่สมาชิก โดยที่สมาชิกต้องชำระค่าดอกไม้และของขวัญผ่านทางบัตรเครดิต On Call จะใช้วิธีการที่มีโดยทั่วไปในการจัดหาดอกไม้และ/หรือของขวัญและไม่มีส่วนลดใด ๆ สำหรับบริการนี้ บริการนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกที่ต้องการซื้อดอกไม้หรือของขวัญและต้องการให้จัดส่งให้แก่บุคคลอื่นแต่ไม่ต้องการซื้อด้วยตนเอง บริการนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจัดส่งดอกไม้ไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือสถานที่ที่ไม่มีบริษัทผู้ให้บริการดอกไม้เปิดให้บริการอยู่

Tee Time Reservations On Call จะแนะนำสนามกอล์ฟและ Tee time ที่สนามกอล์ฟทั่วโลก Tee Time Reservation Services เป็นบริการที่ On Call จัดหาและจอง Tee time ที่สนามกอล์ฟให้แก่สมาชิก โดยที่สมาชิกต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเล่มกอล์ฟเอง On Call จะใช้วิธีการที่มีโดยทั่วไปในการจองและไม่มีส่วนลดใด ๆ สำหรับบริการนี้ บริการนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกที่ต้องการทำการจองเพื่อเล่นกอล์ฟแต่ไม่ต้องการดำเนินการด้วยตนเอง บริการนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจอง Tee time ในสนามกอล์ฟส่วนตัวหรือสนามที่ไม่รับจองจากบุคคลทั่วไป

Hotel Accommodations On Call ให้บริการแนะนำโรงแรมทั่วโลกและจองห้องพักตามที่สมาชิกร้องขอ โดยสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ทั้งหมด

Meet-and-Greet Services On Call จะจัดการเรื่องการรับเพื่อน สมาชิกครอบครัว หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สนามบินหรือจากพาหนะขนส่งอื่น ๆ ที่ปลายทางโดยใช้รถลีมูซีน โดยสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ทั้งหมด

Shopping Assistance Services On Call จะซื้อสินค้าตามที่สมาชิกร้องขอ โดยสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ทั้งหมด On Call จะค้นหา ซื้อ และจัดส่งสินค้าบางประเภท (เช่น เสื้อผ้า ของชำ สินค้าที่ไม่ได้ใช้
ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น) สมาชิกจะเป็นผู้ชำระค่าสินค้าและค่าซื้อของทั้งหมดผ่านบัตรเครดิต เว้นแต่จะระบุไว้ว่าให้ชำระด้วยวิธีการอื่น ๆ ในขั้นตอนของสัญญา On Call จะใช้วิธีการที่มีโดยทั่วไปในการซื้อสินค้าและไม่มีส่วนลดใด ๆ สำหรับบริการนี้ บริการนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกที่ต้องการประหยัดเวลาในการซื้อของโดยมีผู้ช่วย
ทำการซื้อให้ บริการนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อซื้อของที่ไม่มีจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป บริการแปลภาษา เรามีบริการนี้ให้แก่สมาชิกในราคาบวกร้อยละ 10

Pre-Trip Assistance On Call จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปลายทางของการเดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับเมือง สภาพอากาศ อีเวนต์พิเศษ สถานที่ที่มีตู้เอทีเอ็ม อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อกำหนดในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันและหนังสือเดินทาง และบริการ
ที่เกี่ยวข้อง

Procurement of Hard-to-Find Items On Call จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาสินค้าหายากตามคำร้องขอของสมาชิก อย่างไรก็ตาม On Call ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะพบสินค้าดังกล่าว และสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้

Restaurant Referrals and Reservations On Call ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารทั่วโลกและทำการจองร้านให้ตามที่สมาชิก
ร้องขอ โดยที่สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ Restaurant Reservation Services
เป็นบริการที่ On Call ค้นหาและจองโต๊ะที่ร้านอาหารให้แก่สมาชิก โดยที่สมาชิกเป็นผู้ชำระค่าอาหาร On Call จะใช้วิธีการที่มีโดยทั่วไปในการจองโต๊ะและไม่มีส่วนลดใด ๆ สำหรับบริการนี้แต่ไม่อยากดำเนินการด้วยตนเอง บริการนี้ไม่ได้
ถูกออกแบบมาเพื่อทำการจองร้านอาหารที่ให้บริการเฉพาะหรือร้านที่ไม่เปิดให้จองโต๊ะ

Rental Car Reservations On Call จะจัดการจองรถเช่ากับตัวแทนรถเช่าชั้นนำทั่วโลก โดยที่สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้

Airline Reservations On Call จะจัดหาเที่ยวบินไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยที่สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ ข้อจำกัด คำนิยาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์

ข้อจำกัด คำนิยาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ห้ามมิให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาฉบับนี้เว้นแต่ On Call จะได้รับหนังสือบอกกล่าวภายในหนึ่งปีนับจากวันที่เกิดเหตุที่ทำให้เกิดการดำเนินคดีทางกฎหมายดังกล่าว
 2. On Call ไม่รับผิดชอบต่อการไม่สามารถให้บริการหรือความล่าช้าที่เกิดจากการหยุดงานประท้วงหรือเงื่อนไขที่อยู่เหนือ
  การควบคุมของ On Call ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสภาพเที่ยวบินหรือการที่บริการดังกล่าวถูกสั่งห้ามจากกฎหมายท้องถิ่นหรือหน่วยงานด้านกฎหมา
 3. สมาชิกต้องปลดเปลื้อง On Call หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพจากภาระความรับผิดในระหว่างการเคลื่อนย้ายฉุกฉินและ/หรือการส่งกลับประเทศ
 4. โดยไม่เป็นการจำกัดเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น การดำเนินการและภาระหน้าที่ของ On Call ภายใต้สัญญาฉบับนี้เป็นไปตามกฎกระทรวง และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่สมาชิกเป็นผู้เลือกเป็นผู้ให้บริการดูแลรักษาทางการแพทย์ ดังนั้น On Call
  จะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้ On Call ไม่มีภาระความรับผิดต่อการประพฤติโดยมิชอบของแพทย์ ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ หรือทนายความข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

  1) ข้อควรระวังที่เหมาะสม

  สมาชิกควรพึงระวังในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่อาจเกิดแก่บุคคล หรือความสูญเสีย
  การถูกทำลาย หรือความเสียหายที่อาจเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าง สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบด้านความปลอดภัยและประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  การอนุญาต

  On Call จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าในเรื่องค่าใช้จ่ายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการความช่วยเหลือ
  ตามที่ลูกค้าร้องขอ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อสภาพความเป็นอยู่ของสมาชิก และลูกค้าไม่ได้กำหนด Authorized Operations Contacts (AOC) ไว้ เราจะพยายามติดต่อ AOC และ On Call จะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบ
  ความเหมาะสมของสมาชิกก่อนดำเนินการ On Call จะแจ้ง Authorized Operations Contact โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากมีการให้บริการก่อนได้รับการอนุญาต

  ข้อจำกัดการบีบบังคับและข้อกำหนดยกเว้น

  On Call จะไม่ดำเนินการหรือชำระค่าบริการภายใต้สัญญาฉบับนี้ที่จะทำให้ On Call ถูกบีบบังคับ ห้าม หรือจำกัดโดย
  มติสหประชาชาติหรือการคว่ำบาตรทางการค้าหรือเศรษฐกิจ กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป
  สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา

  ขอบเขตด้านภูมิศาสตร์ของบริการ

  On Call ให้บริการทั่วโลก On Call จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการ แต่อัตราความสำเร็จของ On Call
  ในการดำเนินการแทรกแซงขึ้นอยู่กับความพร้อมของทรัพยากรทั้งในท้องถิ่นและระหว่างประเทศ และต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศและระหว่างประเทศ การแทรกแซงขึ้นอยู่กับความสามารถของ
  On Call ในการขออนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ On Call อาจมีบริการ
  ที่ On Call พิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกอยู่ในพื้นที่มีสภาพที่ไม่สามารถให้บริการได้ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติหรือ
  ไม่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความห่างไกลทางภูมิศาสตร์ สงคราม ความไม่สงบหรือความรุนแรงทางการเมือง

  ค่าบริการ

  On Call อาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกโดยเรีบกเก็บค่าบริการสำหรับการดำเนินการแทรกแซงที่อยู่นอกขอบเขตของสัญญา โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ได้รับแต่งตั้งของลูกค้า On Call อาจพิจารณาสงวนสิทธิ์ในการร้องขอหลักประกันทางการเงินหรือค่าสินไหมทดแทนจากลูกค้าและ/หรือสมาชิกก่อนให้บริการที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ