สิทธิประโยชน์ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง

สมาชิกของไดฟ์อัซชัวร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ความช่วยเหลือด้านพนักงานอำนวยความสะดวกและการเดินทางตลอด
24 ชั่วโมงทุกวันทางโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

โปรดทราบ: ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ขณะเดินทาง โปรดดูข้อมูลติดต่อในขั้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์

Medical Monitoring On Call จะคอยตรวจสอบอาการของสมาชิกขณะทำการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทางโทรศัพท์ อีเมล์ และโทรสาร On Call จะรักษาระดับการติดต่อที่เหมาะสมกับแพทย์ผู้ทำการรักษาและพยาบาล รวมถึงขอรายงานและข้อมูลทางการแพทย์ ผ่าตัด และการรักษา On Call จะใช้ข้อมูลได้รับเพื่อประเมินระดับการดูแลที่สอดคล้องกับสภาพของผู้ป่วยและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ทำการรักษาพยาบาล

ความช่วยเหลือในการสั่งจ่ายยา หากสมาชิกต้องการยาตามใบสั่งหรือแว่นตาซึ่งไม่มีในสถานที่สมาชิกอาศัยอยู่ On Call International จะปรึกษากับแพทย์ผู้สั่งจ่ายยาและระบุตำแหน่งและจัดการส่งยาตามใบสั่งหรือแว่นตาไปให้หากเป็นไปได้และเมื่อกฎหมายอนุญาต สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหายาและแว่นตา

มัดจำ เงินชำระล่วงหน้า และเงินประกันการชำระเงิน เราจะจ่ายเงินชำระล่วงหน้าและการเงินประกันให้กับสถานพยาบาล รถพยาบาลทั้งทางบกและอากาศ และผู้ให้บริการอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกได้รับบริการที่เหมาะสม การชำระเงินล่วงหน้าในนามของสมาชิกจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของสมาชิกในเวลาที่ให้บริการ

เมื่อได้รับการร้องขอ Medical, Dental and Pharmacy Referrals On Call จะทำการส่งตัวสมาชิกไปยังผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์และ/หรือทันตกรรมและเภสัชกรรมในพื้นที่ที่มีสถานพยาบาลแบบตะวันตกและมีแพทย์ ทันตแพทย์ และ
ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในพื้นที่ที่ On Call ให้บริการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การจัดส่งแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญ หากสมาชิกต้องเข้าทำการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ประสานงานความช่วยเหลือของ On Call สามารถจัดส่งแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพไปให้ความช่วยเหลือในการตรวจสุขภาพและตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการเดินทางของสมาชิก โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมที่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพเรียกเก็บ รวมถึงค่าเสียเวลา ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย

ยา วัคซีน และการถ่ายเลือด เมื่อได้รับการร้องขอจากสมาชิก และเมื่อได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้สั่งจ่ายยา On Call จะจัดส่งยาตามใบสั่ง วัคซีน หรือเลือดที่ไม่มีในท้องถิ่นและเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อ