หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน. ติดต่อเรา

กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ใส่ข้อมูลเพื่อสนับสนุนเหตุผลในการยกเลิกการเดินทางแล้ว รวมถึงหลักฐานการชำระเงินและค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้ที่คุณต้องการเรียกร้องคืน

กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ใส่ข้อมูลเพื่อสนับสนุนสาเหตุของเหตุขัดข้องในการเดินทาง รวมถึงหลักฐานการชำระเงินและค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้ที่คุณต้องการเรียกร้องคืน กรุณาแนบตั๋วเดินทางที่ไม่ได้ใช้ ใบเสร็จรับเงินที่
เป็นทางการทั้งหมด เป็นต้น

ขอใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการ โดยต้องระบุจำนวนเงินที่ชำระและรายการการตรวจวินิจฉัยและการรักษา

ในกรณีที่เกิดการสูญหาย ขโมย หรือความเสียหายแก่อุปกรณ์ดำน้ำ/สัมภาระ กรุณาติดต่อผู้จัดการโรงแรม มัคคุเทศก์หรือตัวแทนท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ขนส่ง หรือตำรวจท้องถิ่นโดยทันที รายงานเหตุที่เกิดขึ้นและขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร
ส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น สายการบิน โรงแรม เป็นต้น