תנאי שימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט של דייבאשור ובכל אחת מהחברות הקשורות שלה על כל תכניו לצורך קבלת שירותים ומידע אודות חברות בעמותת דייבאשור, הטבות לחברי העמותה ומוצרי הביטוח הניתנים לרכישה לחברים ("המוצרים") ולביצוע פעולות באמצעות אתר האינטרנט ("השירות") כפוף לתנאים שבמסמך זה. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף, ובמקרה של סתירה, יגברו על תנאים כלליים אלה.

  • כאשר אתה מתבקש למסור מידע באתר, אין עליך חובה חוקית למסור אותו, אבל בלעדיו לא נוכל לטפל בפנייתך.
  • דייבאשור נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים באתר. כל עוד דייבאשור נוקטת באמצעים אלה, דייבאשור לא תישא באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים, עיכוב במתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או בציוד של דייבאשור או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת דייבאשור. כמו כן, דייבאשור לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
  • המידע שתמסור באמצעות האתר ישמש את דייבאשור ו/או מי מטעמן לצורך כל דבר ועניין הקשור בשרותים אשר מסופקים לך על ידי דייבאשור, לרבות עיבודו, אחסונו ושימוש בו, לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של דייבאשור, וכפופים למגבלות השימוש שחלות על דייבאשור עצמה.
  • למידע נוסף על מדיניות הפרטיות של דייבאשור בעניין השימוש במידע וההגנה עליו, אשר חלה על השירות הניתן על-ידי דייבאשור ועל השימוש באתר, לחץ כאן.
  • לתשומת ליבך, עדכניות המידע במסגרת השירות באתר זה היא בהתאם למידע המעודכן במערכות החברה. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במערכות דייבאשור, יהיה המידע המצוי במערכות דייבאשור המידע המחייב.
  • מיד עם אישור התשלום יקבל חבר העמותה אימייל עם קבלה על התשלום. בנוסף יקבל חבר העמותה אישור חברות, אישור רכישת ביטוח וכל שאר מידע אחר.
  • מדיניות ביטול עסקה: למעט מקרה של תשלום כפול או טעות בהרשמה לא ניתן לבטל הרשמה אלא אם כן הודעת הביטול ניתנה בתוך שעה מההרשמה והלקוח מצהיר כי לא נחשף לסכון כלשהו המבוטח על ידי הפוליסה ואינו מודע לכל אירוע שיכול להוות סיבה להגשת תביעה.