ביטוח חבות מעבידים

חוקי מדינת ישראל מטילים על המעסיק את האחריות והחובה לדאוג לביטחונם ובטיחותם של עובדיו במהלך העסקתם. פוליסת ביטוח חבות מעבידים מכסה את המעסיק (המבוטח) בגין חבות שתחול עליו בשל היזק גופני, נפשי, שכלי או מוות, למי מעובדיו כתוצאה מתאונה או ממחלה שאירעו תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח  – בניכוי הפיצויים ששולמו לנפגע ע"י המוסד לביטוח לאומי. בנוסף כמו-כן הפוליסה מכסה גם את  ההוצאות המשפטיות לצורך הגנה מפני תביעת פיצוי כנ"ל

מועדוני צלילה בישראל חברי דייבאשור זכאים לכסוי חבות מעבידים באמצעות פוליסה שהונפקה לעמותת דייבאשור על ידי איילון חברה לביטוח בע"מ בתנאים מצויינים. נא התקשרו אלינו לקבלת הצעה. אנו נצטרך לקבל מכם את נתוני השכר המשוער ברוטו לשנת הביטוח ל-2 קבוצות:

  1. מדריכי צלילה דייבמסטרים בכל הרמות כולל בתהליך הסמכה.
  2. כל שאר העובדים.

לידיעתכם:

  1. שכר בעלים יש לכלול רק כאשר המועדון הינו חברה בע"מ.
  2. ניתן לבטח גם קבלני משנה ופרילנסרים ככל שהוספו שמית ושכרם נכלל בשכר השנתי לצורך ביטוח זה.