מדיניות פרטיות

להלן פרטים על מדיניות הפרטיות של דייבאשור כולל מידע על השימוש שאנחנו עושים במידע שנאסוף או שתמסור לנו באמצעות האתר או בכל דרך אחרת. אנו מכבדים את פרטיותך, ואוספים ומעבדים מידע במערכות הממוחשבות שלנו כיוון שהוא דרוש לנו על מנת לספק את שירותינו ועל מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו.
אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלה, לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לקבל מאתנו חלק מהשירותים או לרכוש חלק מהמוצרים. יחד עם זאת, יש סוגי מידע שנדרשים מכוח חוקים מסוימים (למשל חוקי איסור הלבנת הון).
המידע במדיניות פרטיות זו הוא בנוסף להוראות לגבי פרטיות שנמסרו לך בנפרד, למשל במסגרת המוצרים שרכשת. אנו ממליצים שתבדוק את כל המידע שאנו מספקים לגבי פרטיותך. מדיניות זו חלה על מידע מזהה שמתייחס אליך או ליחידים אחרים כאמור לעיל וכן על מידע שניתן לזיהוי באופן סביר. יאנו עשויים לעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק.

איזה מידע אישי אנחנו רשאים לאסוף?

אנו אוספים מידע בקשר לאספקת השירותים והמוצרים שלנו. מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות שניתן במוצרים או לקשר שלך אתנו ובכפוף לכל דין, בין השאר מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, תאריך לידה ותאריכים חשובים נוספים, סיסמאות, מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מגדר, צילומים, מעמד אישי ומצב משפחתי, מידע לגבי הכשרה מקצועית ורישוי עיסוק, השכלה, רקע תעסוקתי, כישורים וחברויות בארגונים מקצועיים, מידע על מיקום, כולל מידע על נסיעות לחו"ל, כתובת מגורים ומקום עבודה, מידע פיננסי, כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, מידע רפואי, בריאותי ואישי, כגון מידע על נכויות, תרופות, פציעות, טיפולים רפואיים, מצב רפואי, הרגלים כגון עישון, שתיית אלכוהול, היסטוריית תאונות ותביעות, תוצאות בדיקות, תכונות פיזיות והיסטוריה רפואית במשפחה, הקלטות של שיחות טלפוניות וניתוח המידע המופק מהן, כולל אופן הדיבור, מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם מבטחים אחרים, מידע הקשור למוצרי הביטוח והשירותים שאנו מספקים לך במסגרתם, כגון זיהוי של רכוש מבוטח, טיסות לחו"ל, מספרי פוליסות, פרטי כיסוי וסיכון, סיבת נזק, היסטוריית תאונות או נזקים, מעמדך כמנהל או שותף או אינטרס בעלות או ניהול בארגון וביטוחים נוספים בבעלותך, מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי ואבטחה, מידע שיתקבל ממך בערוצי ההתקשרות השונים עם החברה, ובכלל זה באמצעות השימוש בצ'אט (שיחוח) ובאפליקציות שונות, מידע על פעילותך באתר ובאפליקציות שלנו ומידע על המכשיר באמצעותו יצרת אתנו קשר..

מידע אישי על אחרים

אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר (למשל בן/בת זוגך, ילדיך או עובדיך), עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיהם, ולקבל את הסכמתם לשימושים במידע אודותם בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה גם מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות (ראה להלן), עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.

מדוע אנחנו אוספים מידע אישי?

המידע שאנו אוספים מיועד בעיקר לשם אספקת שירותינו ואספקת המוצרים. מטרות השימוש כוללות, בין היתר:

 • הגשת הצעות והפקת פוליסות בכל הנוגע למגוון המוצרים שלנו, כולל הצעות שהותאמו לך אישית.
 • משלוח מידע על המוצרים שלנו, כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר.
 • תקשורת עמך ועם אחרים בקשר למוצרים שלנו ולשירותים שאנו מספקים במסגרתם.
 • טיפול במוצרים שברשותך, לרבות טיפול בתביעות ובבקשות שונות במסגרתן.
 • ציות לדרישות חוקיות, כגון חוקי הפיקוח על שירותים פיננסיים, וחוקים האוסרים על הלבנת הון; ניהול סיכונים; היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.
 • הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.
 • קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים.
 • קבלת החלטות על מתן כיסוי ביטוחי או אשראי, טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים.
 • בדיקת זכויות מבוטחים לתשלום.
 • שיפור השירותים שלנו ושיפור תהליכי העבודה, כולל מחקרי שוק וסקרים.
 • ניתוח חוויית המשתמשים.
 • ביצוע מחקרים ועיבודים, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים.
 • תמחור המוצרים והשירותים שלנו.

למי מועבר המידע?

ייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, או על פי מדיניות זו ולאספקת השירותים והמוצרים שלנו. הספקים שלנו עשויים לכלול גם צדדים שלישיים, כולל בחו"ל.

לשם מימוש המטרות המותרות לנו, אנו עשויים להעביר מידע לחברות ולספקים כגון:

 • מבטחי משנה, סוכני ביטוח ומוסדות פיננסיים.
 • עורכי דין, רופאים, מומחים, רואי חשבון, מבקרים ושמאים.
 • קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, חוקרים פרטיים, מתרגמים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.
 • ספקי שירות, לרבות ספקי שירות לסיוע רפואי.
 • שותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר.
 • אנו רשאים לנקוט בצעדים למימוש אינטרס לגיטימי שלנו, לרבות מניעת הונאה, כולל שיתוף מידע אישי (כגון מידע על פציעות ותביעות) במרשם תביעות שפתוח בפני מבטחים אחרים. אנו יכולים להשתמש במידע מתוך מרשם כזה כאשר נטפל בהצעות לקבלת כיסוי ביטוחי ובתביעות.
 • אנו רשאים להשתמש במידע ולהעבירו על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים).
  כפוף להוראות הדין, אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו. לצורך אספקת ביטוח וטיפול בתביעות, נוכל להעביר מידע לסוכן דרכו בחרת להתקשר עמנו, למבטחי משנה, למוסדות פיננסיים, שותפים עסקיים אחרים ולספקים שונים.

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

כאשר אתה מוסר לנו אמצעי התקשרות עמך, אתה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ולשלוח לך באמצעותו דיוור ופרסומות בנושאים שונים. אמצעי ההתקשרות יכולים לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר – SMS), פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים.

זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות), בכל אמצעי הדיוור, וכן שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS) , פקס, והודעת טלפון מוקלטת. כדי לעשות זאת, פנה אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת  removeme@diveassure.com  . אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת. גם לאחר שתבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה.

דיווחים, מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך ישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה. תשומת לבך, כי עדכון הפרטים שלך במוצר מסוים עשוי להוביל לעדכון פרטים במוצרים נוספים. באפשרותך לצפות בכל עת בפרטיך המעודכנים ולעדכן אותם באזור האישי באתר החברה.

עיבודי מידע במאגר המרכזי שלנו

דייבאשור מחזיקה במאגר מרכזי הכולל מידע שהתקבל ממך ומגופים נוספים. מאגר זה משמש גם על מנת להציע לך שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך על בסיס המידע אודותיך שנאגר אצלינו ועל בסיס עיבודי המידע והמחקרים שיעשו במאגר זה.

אם אינך מעוניין שנשתמש במידע אודותיך שבמאגר המרכזי למטרות מחקר או למטרות הצעת שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך על בסיס המידע אודותיך שנאגר מרחבי הקבוצה, תוכל להודיע לנו על העדפתך זו. תשומת ליבך לכך כי אין בריכוז המידע במאגר המשותף או בבקשתך שלא להיכלל בו למטרות שלעיל כדי לפגוע בזכויותיך בהתאם לפוליסות, התוכניות ושאר השירותים שלך בדיייבאשור או כדי לשנות את העדפותיך הקיימות בקשר לקבלת דיוורים, או להשפיע על עיבודי מידע אחרים שמבוצעים בקשר אליך. גם אם תבחר שלא נעבד את המידע אודותיך למטרות שלעיל במאגר המרכזי כל זכויותיך והעדפותיך כאמור ישמרו ללא כל שינוי.

זכות עיון במידע ותיקונו

אתה רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) אודותיך שאנו מחזיקים. כדי לעשות זאת עליך להגיש בקשה בכתב בצירוף פרטי זיהוי נוספים שידרשו ממך על מנת לזהות שאתה זה אתה.  אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו.

קישורים (Links)

אתר האינטרנט והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או אפליקציות אחרים. איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. אינך מחויב לעשות בהם שימוש, השימוש בהם הינו באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה לגבי כל השירותים של כל החברות בקבוצה, אלא אם קבענו מדיניות אחרת לגבי אותו שירות.

קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי

כדי שנוכל לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותך בכניסה חוזרת לאתר ולאפליקציות ולחסוך ממך, בין היתר, הזדהות מחדש או מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר, דייבאשור משתמשת בטכנולוגיה שנקראת קוקיות (Cookies), שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן שלך. קבצי הקוקיות נשמרים במכשיר הקצה שברשותך. הקוקיות אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במחשבך או בטלפון הנייד שלך.

הקוקיות וטכנולוגיות נוספות כמו מזהי מכשירי טלפון נייד, משואות רשת (web beacons), קבצי Pixel והקלטת פעולות באתר ובאפליקציות שלנו, מאפשרות לנו, בין היתר לנטר את הפעילות שהנך מבצע באתר ובאפליקציות, לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים משתמשי האתר, האפליקציות ומכותבי דואר אלקטרוני, לשפר את חווית הגלישה והשירות באתר ובאפליקציות באופן פרסונלי עבורך, לקבל החלטות עסקיות לגבי מוצרים ושירותים שלנו, כמו גם למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו וכיוצ"ב. באמצעות הקוקיות למשל, אנו מקבלים מידע אודות פעולותיך באתר ובאפליקציות וכן מקבלים מידע לגבי המחשב (או הטלפון החכם) ממנו נעשית הגלישה: גירסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה, מיקום ועוד. תשומת ליבך, כי ייתכן שנפנה אליך, בין היתר, למטרות שירות, למטרות שיווקיות (כפוף להוראות הדין) ולמטרות לגיטימיות אחרות, על בסיס פעולות שביצעת באתר האינטרנט או באפליקציות של החברה, או על בסיס כל מידע נוסף המתקבל מהקוקיות או באמצעותן.

ניתן לנטרל את הקוקיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק קוקיות מהמכשיר, לחסום קבלה שלהן או לקבל התראות לפני אחסונן. נטרול הקוקיות באפליקציות אפשרי באמצעות שינוי הגדרות הפרסום במכשיר. תשומת ליבך, במידה ותנטרל את הקוקיות חוויית השימוש באתר ובאפליקציה עשויה להיפגע. כמו כן, טכנולוגיות אלו וטכנולוגיות דומות אחרות, משמשות אותנו, בין השאר, למטרות אבטחת מידע ומניעת הונאות.

אבטחת מידע והצפנה

דייבאשור נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך זה, דייבאשור משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות. דייבאשור אימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל ומשתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובאפליקציות ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת דייבאשור באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

לעיתים תוצע לך אפשרות לקבל מידע בדואר רגיל, באתר, בפקס, במוקד הטלפוני או בדואר אלקטרוני. אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים, כדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך, אך אבטחה יעילה תלויה גם בך. למשל, אם לא עדכנת כתובת מגורים חדשה שלך, דיוורים חשובים ורגישים יגיעו לכתובת הקודמת שלך. אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך הרשומה אצלנו מוטעית, הדיוור יגיע לכתובת הרשומה אצלנו, ולא אליך. אם תשתף אחרים בסיסמת הגישה שלך לאתר או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, או אם המחשב בו אתה משתמש נגוע בווירוס, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים.

כמו כן, בנושאים מסוימים תוכל לבחור להעביר לנו מסמכים ומידע באמצעות אפליקציות מובייל ותוכנה (כגון וואטסאפ וטלגרם). תשומת ליבך לכך כי השימוש באפליקציות אלו אינו מאובטח על-ידי הראל והוא כפוף לתנאי השימוש של כל אפליקציה.

ככלל, דיוור מודפס לכתובת המגורים שלך, אם היא מעודכנת, עשוי להיות שיטה בטוחה יותר ממשלוח בדואר אלקטרוני. אם אתה מעוניין לשלוח אלינו מידע רגיש במיוחד כדאי שתשקול האם לשלוח אותו אלינו בדרך זו או באמצעי בטוח יותר.

בהתאם לדין, לעיתים נעביר לצדדים שלישיים מידע לצרכים שונים, כגון מחקר או מטרות אחרות של אותם צדדים. במקרים אלה, אנו ננקוט באמצעים כדי שמידע זה יועבר באופן שמקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.

הונאה מקוונת – "פישינג"

ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר או לאפליקציות על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מאתנו. לכן, לעולם אל תיתן את שם המשתמש או את סיסמת הגישה שלך לאף אחד.

גורמים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את סיסמתך ושאר פרטי הזדהות שלך במרמה. למשל, הם עלולים לפנות אליך בהודעת דואר מזויפת, תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב שלנו או של חברה מוכרת אחרת, ויבקשו ממך למסור את פרטי הזיהוי שלך (סיסמאות, מספרי פוליסה וכדומה), לעיתים תוך שימוש בתירוץ שהמידע נדרש עקב "סיבות בטחון", "שדרוג מערכות" וכדומה. לעיתים בהודעת הדואר המזויפת יהיה קישור לאתר מזויף, שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך. אם תזין את הסיסמא באתר המזויף המידע יעבור לידי נוכלים, שישתמשו בו. לכן, הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות.

שים לב בעיקר לפניות שלא מותאמות לך אישית, או שיש בהן שגיאות כתיב ודקדוק, או שאינן צפויות. אם יש בהודעה קישורים, העבר את העכבר מעל הקישור. במקרים רבים, למרות שהקישור ייראה כאילו הוא מפנה לאתר הרשמי, כאשר עוברים מעליו עם העכבר תוצג כתובת אחרת, לעיתים דומה לכתובת המקורית (כדי להטעות). בכל מקרה של ספק, היכנס לאתר הרשמי באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן (או בחיפוש במנוע חיפוש), ולא מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני, אלא אם אתה בטוח שהוא נשלח אליך מאתנו. אל תפתח צרופות אלא אם אתה מצפה להן ובטוח שנשלחו אליך מאתנו. שים לב – דייבאשור לא תפנה לעולם ללקוחותיה במייל בו הם יתבקשו למסור את הקוד האישי הסודי שלהם באמצעות המייל. לכן אין להיענות בדוא"ל לבקשה מסוג זה המתקבלת באמצעות דוא"ל ואין למסור את שם המשתמש והסיסמא לאף גורם.

אנו ממליצים שתנקוט באמצעי אבטחה נוספים. השתמש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שלך, התקן תוכנות אנטי-וירוס, התקן את כל העדכונים הזמינים (מומלץ להפעיל עדכון אוטומטי לצורך כך), הימנע מהורדות מאתרים לא רשמיים, אל תשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות (מידע זה עלול לשמש נוכלים כדי להתחזות אליך), הפעל הצפנה בשימוש ברשת אלחוטית, והימנע משימוש במחשבים פומביים (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI ציבוריות – אלא אם אתה בטוח שהתקשורת שלך מוצפנת.

אם אתה חושש כי פרטי הזיהוי שלך (ובפרט, סיסמתך) או מידע אודותיך הגיעו לידיים זרות אנא פנה אלינו מיידית

.

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניותו זו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה.