ביטוח צד ג' (אחריות משולבת) למועדוני צלילה ומדריכי צלילה – תמצית הכיסוי

מסמך זה כולל תמצית של הכסוי הניתן בפוליסה מספר 24203976221 של איילון חברה לביטוח בע"מ למועדוני צלילה ומדריכי צלילה חברי עמותת דייבאשור. הכסוי בתוקף כפוף לפרטים ולמועדים הנקובים באישור הביטוח של דייבאשור.

הכסוי:

ארגון וביצוע של קורסי צלילה ושחייה (ובכלל זה גם במתקנים שנשכרו לצורך זה), תיירות ימית הכוללת צלילה (כולל צילום והסרטה), צלילה, שחייה וספורט מים (כפוף לרשימה דלעיל), מכירה, תחזוקה, תיקון והשכרה של ציוד צלילה, התקנה ותפעול של מדחסים בלחץ גבוה ושל צנרת אויר דחוס, מילוי ובדיקות של מיכלי אויר דחוס, השתתפות בתערוכות, הדרכה ואימון של צוללים ומדריכי צלילה כמו גם הדרכה ופקוח על צלילה ובלבד שהפעילות כולה מתבצעת על פי ההנחיות של ארגוני ההסמכה שאושרו על ידי דייבאשור (ראה בנוסח המלא של הפוליסה -באנגלית),. תנאי מוקדם לכסוי הינו שהמבוטח הוסמך לביצוע כל פעילות מכוסה על ידי סוכנות הסמכה מאושרת.

תחולה טריטוריאלית:

מועדונים: ישראל.

מדריכים: כל העולם למעט ארה"ב וטריטוריות בשליטתה.

כסוי:

זוהי פוליסת צד ג' כללי, אחריות מקצועית ואחריות המוצר. הפוליסה מכסה את אחריותך החוקית לנזק לגוף או לרכוש כתוצאה מפעילותך המקצועית כמועדון צלילה או מדריך צלילה ובכלל זה ביצוע לקוי של עבודתך או מסירה של מוצר פגום

המידע הכלול במסמך זה הינו אינפורמטיבי וחלקי. הכסוי בפועל כפוף לנוסח המלא של הפוליסה על תנאיה והסתיגויותיה.ניתן לצפות בפוליסה המליאה באתר דייבאשור www.diveassure.com

גבול אחריות הפוליסה איילון
לתובע $5,000,000
לתקופה $10,000,000

השתתפות עצמית: 1,000 $ בכל אירוע.

המידע הכלול במסמך זה הינו אינפורמטיבי וחלקי. הכסוי בפועל כפוף לנוסח המלא של הפוליסה על תנאיה והסתיגויותיה.ניתן לצפות בפוליסה המליאה באתר דייבאשור www.diveassure.com